STATUT FUNDACJI DOBRYCH ROZWIĄZAŃ

 

z dnia 8 września 2011 r.

(ze zm. z dnia 27.10.2011 r.)

 

 

 

I.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Dobrych Rozwiązań zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

 1. Małgorzatę Ratajczyk – Dobrowolską,
 2. Michała Czapskiego,

zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Małgorzatę Kędzierską prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, w dniu ósmego września dwa tysiące jedenastego roku (08.09.2011 r.), za numerem Repertorium A Nr 5859/2011, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla Fundacji.
 4. Fundacja może używać następującego skrótu swojej nazwy „FDR”, wyróżniającego znaku graficznego oraz odpowiednika swojej nazwy w wybranych językach obcych.
 5. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do Spraw Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

 

II.            CEL I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów (ADR), dialogu społecznego i partycypacji społecznej, promocji zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska poprzez praktyczne wdrażanie założeń, zasad, wartości i narzędzi z nimi związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.

W szczególności cele Fundacji to:

 1. popularyzacja i podnoszenie stanu świadomości społeczeństwa w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów i konfliktów, zwłaszcza: mediacji, facylitacji, koncyliacji i arbitrażu,
 2. wspieranie i propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz umożliwianie obywatelom szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości,
 3. działania na rzecz pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności mediatorów oraz ich rozwoju osobistego i etycznego,
 4. promowanie idei integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 5. promowanie polskich i zagranicznych modeli rozwiązywania sporów i konfliktów oraz sposobów prowadzenia dialogu społecznego,  zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w krajach rozwijających się, w szczególności mających aspiracje europejskie,
 6. umacnianie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie partycypacji społecznej, dialogu społecznego i konsultacji społecznych,
 7. wspieranie dialogu do rozwiązywania problemów społecznych,
 8. budowanie kapitału społecznego i pobudzania aktywności społecznej,
 9. doskonalenie systemu pomocy społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania konfliktów,

10. propagowanie idei pracy pro publico bono,

11. wsparcie dla instytucji, osób prawnych i fizycznych oraz rodzin w kryzysie,

12. działania na rzecz rodziny i ochrony praw dziecka,

13. aktywizacja społeczna, zawodowa i kulturowa, osób w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym,

14. inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu,

15. organizowanie, wspieranie i promocja społecznego zaangażowania biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu,

16. podejmowanie działań w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty, wychowania, kultury i sztuki,

17. ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego,

18. działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego,

19. promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej oraz zrównoważonego rozwoju.

§ 8.

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1)    propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów w społeczeństwie, wśród przedsiębiorców oraz administracji państwowej i samorządowej,

2)    uczestniczenie w polubownym rozwiązywaniu konfliktów oraz podejmowanie działań w tym zakresie,

3)    współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy prawnej i innymi organizacjami,

4)    ochronę praw mediatorów oraz reprezentowanie ich interesów wobec organów administracji publicznej, oraz organizacji i instytucji społecznych,

5)    rozwój środowiska mediacyjnego poprzez tworzenie wspólnych standardów i dobrych praktyk, podnoszenie kwalifikacji zawodowych mediatorów i kształtowanie etyki zawodu mediatora,

6)    prowadzenie list stałych mediatorów,

7)    wspieranie mediatorów w prowadzonej przez nich działalności mediacyjnej,

8)    integrację środowiska mediacyjnego poprzez organizację spotkań, seminariów, konferencji i sympozjów,

9)     opiniowanie i proponowanie zmian regulacji prawnych związanych z celami statutowymi Fundacji,

10) organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych, filantropijnych, kulturalnych i społecznych,

11)  organizację konkursów, udzielanie stypendiów, dotacji i nagród osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom na działania związane z realizacją celów Fundacji,

12) budowanie kapitału społecznego poprzez rozwijanie partycypacji społecznej, dialogu społecznego i konsultacji społecznych,

13) rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie konfliktów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństwa obywatelskiego,

14) tworzenie nowych narzędzi dialogu społecznego,

15) wyrównywanie szans rozwoju indywidualnego i społecznego,

16) merytoryczne, rzeczowe oraz finansowe wspieranie organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych społeczności,

17) promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i swobodę społeczności lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego,

18) inicjowanie debaty publicznej oraz rekomendowanie rozwiązań o charakterze systemowym w dziedzinie problematyki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania konfliktów,

19) udzielania wsparcia dla osób, rodzin będących w konflikcie lub sytuacji trudnej w szczególności poprzez przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom,

20) prowadzenie działań mających na celu promocję profilaktyki zdrowotnej i zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

21) prowadzenie badań w dziedzinie problematyki objętej działalnością Fundacji oraz merytoryczne lub finansowe wspieranie badań prowadzonych przez inne organizacje i instytucje,

22) prowadzenie działań pilotażowych oraz wsparcie merytoryczne lub współpraca w ramach pilotażowych działań innych organizacji i instytucji,

23) wspieranie i organizację wolontariatu,

24) przygotowywanie i wydawanie opracowań i analiz w dziedzinach związanych z celami statutowymi Fundacji,

25) organizowanie seminariów, konferencji, warsztatów, debat, targów,

26) prowadzenie i wspieranie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie celów Fundacji,

27) podejmowanie wspólnych działań z innymi - krajowymi i zagranicznymi - organizacjami, instytucjami, placówkami naukowymi, które mają charakter praktyczny, badawczy lub edukacyjny w zakresie problematyki wyznaczonej celami Fundacji,

28) udostępnianie zainteresowanym osobom i środowiskom informacji, wiedzy i umiejętności przyczyniających się do lepszego zrozumienia alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a zwłaszcza czynników sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, a także unowocześniania edukacji i modernizacji kraju,

29) udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji administracyjnych,

30) inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych  związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, ochroną środowiska, inżynierią środowiska, inżynierią ekologiczną, myśleniem systemowym, zarządzaniem adaptacyjnym, społeczną odpowiedzialnością biznesu, ekologią ekonomiczną, zrównoważonym transportem ze szczególnym uwzględnieniem włączania społeczeństwa w proces decyzyjny.

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.

 

III.           MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 9.

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2500,- (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych przyznanej przez Fundatorów oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Ze środków funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1000,- (słownie: tysiąc) złotych.

§ 10.

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

1)    krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji i grantów, w tym również pochodzących od Fundatorów,

2)    dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

3)    dochodów z działalności gospodarczej,

4)    dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

5)    odsetek od lokat kapitałowych oraz dochodów z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, a także dochodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,

6)    dochodów z praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości.

 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§ 11.

Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 12.

W Fundacji niedopuszczalne jest:

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
 2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
 4. dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 IV.          DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA          

§ 13.

W zakresie nie objętym działalnością statutową Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych (69.10.Z),
 2. wydawanie książek (58.11.Z),
 3. pozostała działalność wydawnicza (58.19 Z),
 4. badania rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
 5. działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
 6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
 7. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
 8. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),
 9. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z),
 10. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),
 11. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),
 12. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),
 13. przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
 14. działalność portali internetowych (63.12.Z),
 15. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
 16. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności i zarządzania (70.22.Z),
 17. dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
 18. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
 19. działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
 20. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
 21. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),
 22. działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
 23. artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z),
 24. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).

§ 14.

 1. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w kraju i za granicą w rozmiarach służących celom Fundacji dla wspierania działalności statutowej.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez samą Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie zakłady gospodarcze.
 3. Zysk z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczany jest w całości na działalność statutową.

 

 

V. ORGANY FUNDACJI

§ 15.

1. Organami Fundacji są:

Fundatorzy, w dalszej części Statutu zwani "Fundatorami",

Rada Fundacji, w dalszej części Statutu zwana "Radą",

Zarząd Fundacji, w dalszej części Statutu zwany "Zarządem".

2. Niedopuszczalne jest łączenie funkcji w Radzie Fundacji i w Zarządzie Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 16.

Rada Fundacji sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności i jest jej ciałem kontrolnym i doradczym.

§ 17.

 1. Rada składa się z trzech do sześciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady.
 2. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Radę spośród członków Rady.
 3. Członkowie Rady powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady mogą pełnić swoje funkcje przez więcej niż jedną kadencję. 
 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Rada ma prawo dokooptować nie więcej niż trzech członków w granicach określonych w ust 1 § 17, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.
 5. Członkowie Rady następnych kadencji powoływani są w ten sposób, że członków Rady w granicach określonych w ust. 1 § 17 powołuje ustępująca Rada spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady. Każdy z członków Rady ma prawo zgłoszenia nie więcej niż trzech kandydatur.
 6. Jeżeli liczba członków Rady powołanej w opisany wyżej sposób jest mniejsza od maksymalnej liczby członków określonej w ust. 1 § 17, to ma ona prawo dokooptować członków w granicach określonych w ust. 1 § 17.
 7. Członek Rady może być odwołany za działania niezgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu, uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów lub w każdym czasie na wniosek rezygnującego członka Rady.
 8. Powołanie Rady nowej kadencji powinno nastąpić nie wcześniej niż na trzy miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rady i nie później niż w dniu jej upływu. Powyższe ograniczenie nie dotyczy przypadku, o którym mowa w ust. 4 § 17 zdanie drugie. Bieg kadencji nowo wybranej Rady rozpoczyna się z datą upływu kadencji bieżącej Rady.
 9. Mandat członka Rady wygasa z dniem upływu kadencji. Mandat członka Rady powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady danej kadencji.
 10. Mandat członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady.
 11. W celu realizacji swoich zadań Rada może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji.
 12. Członkowie Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w podległości z tytułu zatrudnienia, ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim lub w faktycznym związku, wspólnie z nimi zamieszkując i gospodarując, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo być związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 13. Na członków Rady nie mogą być powołane ani nie mogą pełnić funkcji w Radzie osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 18.

 1. Rada zbiera się co najmniej raz do roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady, bądź na wniosek Zarządu. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady.
 3. Obrady Rady są protokołowane. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie zarządza się nad wnioskami o powołanie i odwołanie członka Zarządu lub członka Rady, udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak również na wniosek któregokolwiek z członków Rady.
 4. Uchwały Rady podejmowane są przy obecności co najmniej połowy jej członków bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 5. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach. Rada może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

§ 19.

Oprócz spraw określonych w innych postanowieniach Statutu do zadań Rady Fundacji należy:

 1. ocena działalności pracy Zarządu,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji,
 3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji, przedstawianych przez Zarząd,
 4. zatwierdzanie przygotowanych przez Zarząd regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,
 5. zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji i rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,
 6. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 7. przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka Zarządu.

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

§ 20.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady lub Fundatorów.

§ 21.

Zarząd składa się z dwóch do trzech Członków Zarządu.

§ 22.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu są podejmowane przy obecności co najmniej połowy jego członków zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach w formie uchwał. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 4. Szczegółowy sposób organizacji pracy, w tym podział zadań i obowiązków pomiędzy członkami Zarządu, określa Regulamin Pracy Zarządu.

§ 23.

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu wraz z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.

§ 24.

 1. Pierwszych członków Zarządu powołują Fundatorzy.
 2. W razie konieczności poszerzenia składu Zarządu, decyzję w tym względzie podejmuje Rada większością 2/3 głosów.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie.
 5. Członek Zarządu zostaje odwołany przez Radę w razie:

1)    długotrwałej choroby;

2)    skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

3)    istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§ 25.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 2. realizacja celów statutowych Fundacji,
 3. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
 4. powoływanie ciał doradczych (np. rad programowych) niebędących organami Fundacji, określając w uchwale o powołaniu ich skład oraz sposób i zakres działania,
 5. opracowanie regulaminu pracy Zarządu określającego organizację oraz tryb funkcjonowania Zarządu,
 6. opracowanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację,
 7. zatrudnienie pracowników Fundacji i ustalanie ich wynagrodzenia,
 8. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej
 9. wnioskowanie o zmianę Statutu,
 10. wnioskowanie o połączenie Fundacji z inną fundacją,

 

§ 26.

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. W sporach między Fundacją a Członkiem Zarządu, Fundację reprezentuje Rada w imieniu, której działa Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady lub upoważniony przez Przewodniczącego inny Członek Rady.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27.

Fundatorzy mogą wchodzić w skład organów Fundacji.

§ 28.

Zmiana Statutu Fundacji, w tym zmiana celów Fundacji może nastąpić na podstawie:

1)    jednomyślnej decyzji Fundatorów,

2)    uchwały Rady podjętej większością dwóch trzecich głosów na wniosek Zarządu.

§ 29.

Fundacja może połączyć się z inną fundacją na podstawie jednomyślnej decyzji Fundatorów.

§ 30.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Fundatorzy nie powołają likwidatora, likwidację przeprowadza Zarząd.

§ 31.

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 2. Fundacja składa corocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację zatwierdzone przez Radę Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 § 31, jest przez Fundację udostępnione do publicznej wiadomości.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

§ 32.

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy.