PRAWNE ASPEKTY STOSOWANIA MEDIACJI

Kwestię prawnych aspektów mediacji w sprawach cywilnych regulują w głównej mierze przepisy kodeksu postępowania cywilnego w Dziale II – Postępowanie przed sądem pierwszej instancji, Rozdziale II – Mediacja i postępowanie pojednawcze oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym .

Przez ostatnie lata stosowania przepisów o mediacji zostało opracowanych szereg komentarzy i informacji dot. prawnych aspektów jej stosowania. Nakładami pracy Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, a także za sprawą działań samego Ministerstwa na stronie resortu można znaleźć wiele cennych informacji dotyczących materii mediacyjnej, takich jak:

- Omówienie obowiązujących regulacji prawnych

- Polskie akty prawne regulujące mediację

- Międzynarodowe i polskie standardy dotyczące mediacji

- Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

 Szczegółowe informacje:

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki/